Hotel Pod Zvičinou , Dolní Brusnice – Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Stornovací podmínky
Hotel pod Zvičinou


 

1)
- Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání duvodu, nejpozdeji však
do 35 kalendárních dnu pred objednaným termínem, výhradne písemnou formou.
Zrušení nastává okamžikem dorucení tohoto dokladu. Jednorázový storno poplatek
ciní 100 Kc v prípade, že objednané služby ješte nebyly zálohove uhrazeny.
Byla-li již záloha uhrazena (byt jen její první cást), ciní storno poplatek 10
% z celkové ceny objednaných služeb. Storno

poplatky
hradí zákazník a jsou splatné ihned.

2)
- Pri odstoupení od smlouvy po uvedené lhute je zákazník povinen zaplatit
následující stornopoplatky (není-li u jednotlivých pobytu uvedeno jinak):

Pri
úplném, nebo cástecném stornu objednaných služeb bude objednateli vyúctován
storno poplatek ve výši: 

a)
25 % z celkové ceny techto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb

v
dobe od 35 do 22 kalendárních dnu pred jejich pocátkem

b)
50% z celkové ceny techto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb

v
dobe od 21 do 8 kalendárních dnu pred jejich pocátkem

c)
85 % z celkové ceny techto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb

v
dobe od 7 do 4 kalendárních dnu pred jejich pocátkem

d)
100% z celkové ceny techto služeb pokud dojde ke zrušení objednaných služeb

v
dobe kratší než 72 hodin pred jejich pocátkem a pokud zákazník objednaných
služeb nepoužije, at již zcela nebo jen cástecne. Platí i v prípade, kdy
zákazník na pobyt nenastoupí bez predchozího storna.

Casove
je definován "pocátek poskytnutí služby" již první hodinou dne, ve
kterém se služba poskytuje.

Výše
uvedené lhuty jsou urceny pro individuální zákazníky. V prip. objednávky pobytu
pro skupinu (nad 15 osob) se ke stornovacím lhutám pricítá 10 kalendárních dnu.

 

3)
- V prípade stornované objednávky nejpozdeji do 21 dnu, po vrácení již
vystavených cest. dokladu, provede vyúctování a vrácení úhrady služeb s

odectenými
stornopoplatky. Hotel pod Zvičinou má právo odecíst stornovací poplatek od
složené celé, nebo cástecné zálohové platby.

 

4)
- Pokud skutecne úcelne vynaložené náklady (tímto se rozumí provozní náklady Hotel
pod Zvičinou a smluvne sjednané náhrady dodavatelum služeb) ci škody,

ke
kterým došlo v souvislosti se zrušením objednávky budou vyšší, než úhrada
zálohou, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 kalendárních dnu

od
provedeného doúctování.

 

5)
- Pokud si zákazník objedná služby v dobe kratší než 35 (resp. 45) kalendárních
dnu pred pocátkem poskytování služeb, platí stejné stornovací

podmínky
jak je uvedeno v bode 2) a 4).